Obraz versus vizuální smog // Filip Blažek: Vizuální smog nebo kolorit?

Obraz versus vizuální smog // Filip Blažek: Vizuální smog nebo kolorit? from Fresh Eye on Vimeo.