» Obraz versus vizuální gramotnost

Cirkulace obrazů v současné globalizované mediální společnosti dostoupila nevídaného množství i rychlosti. Všudypřítomnost vizuálních médií se s nástupem sociálních sítí a chytrých telefonů v našich kapsách rozšířila i do posledních zákoutí soukromého života. Způsob získávání a sdílení informací pomocí vizuálních obsahů nabyl definitivní dominance a již po delší čas slyšíme hlasy upozorňující na neschopnost mladších a nejmladších generací orientovat se ve vizuální komunikaci, světě obrazů, z něhož aktivně čerpají a zároveň do něj aktivně přispívají.

Jak upozorňuje teoretik obrazu W. J. T. Mitchell, obrazy své diváky svádí k představě, že jsou transparentními komunikačními kanály. Prostřednictvím důrazné přítomnosti v běžném životě, rychlosti sdělování informací i zjednodušování předávaného obsahu působí na nejširší masy a vyvolávají zdání nekomplikovanosti a autenticity, zatímco za jejich produkcí a cirkulací stojí složitá spleť sociálních, ekonomických, technologických a politických agentů. Zároveň však Mitchell dodává, že dominantní postavení obrazu ve společnosti nepředstavuje novinku moderní doby. Obraz se vždy těšil významnému místu ve společnosti – vždyť jen uvažujme nad tím, odkud se v dobách negramotné společnosti vedle orální tradice získávaly a šířily informace?

Proč se ani dnes neučíme chápat a kriticky interpretovat obrazy stejně jako se učíme číst a analyzovat texty? Kdy a jak začít s rozvojem vizuální gramotnosti v době, kdy je nezbytné se zabývat též rozplétáním spletité sítě stojící za ekonomií obrazů současné vizuální kultury? A lze vyučovat kritický přístup k obrazu bez reflexe jeho vztahu k textu?

Fresh Eye pozval ke kulatému stolu odborníky z různých oblastí, kteří ve své praxi přispívají k rozvoji vizuální gramotnosti a kriticky dokáží ji reflektovat. První část 51. večera nabídne stručné představení konkrétních projektů, v druhé části budou hosté společně s diváky diskutovat o základních otázkách vztahujících se ke zvolené problematice.

ŠIMON BAUER, ředitel Centra dokumentárního filmu (CDF, FF UK)

JAROSLAV VANČÁT, vizuální teoretik (EduArt, FHS UK)

ČENĚK PÝCHA, historik (ÚSTR, FF UK)

ANDREA PRŮCHOVÁ, teoretička vizuální kultury (Fresh Eye, FSV UK)

Moderace: Jan Vávra, novinář (Fresh Eye, E15)

Sledujte FB událost vážící se k programu.

 Proběhlé akce: