Lumír Nykl: Archiv po internetu, internet po archivu

Lumír Nykl: Archiv po internetu, internet po archivu from Fresh Eye on Vimeo.