Mapa jako cesta k obrazu reality

by Jan D. Bláha

V příspěvku budou v úvodní části představena teoretická východiska celé problematiky (schéma realita a její obraz, schéma teorie informace, teorie mapového jazyka, mapová stylistika). Následně budou na řadě příkladů představeny možnosti kreativity a uplatnění estetické funkce v kartografických dílech. Mimo jiné si autor klade otázky, do jaké míry může výtvarné umění inspirovat tvůrce mapy, jak mohou výtvarníci a kartografové spolupracovat atd.

Prezentace (Pdf)

Kreativita v kartografii (Pdf)

http://www.jackdaniel.cz/estetika/

Projekt mapové kreativity:

http://www.jackdaniel.cz/estetika/maps-creativity

Galerie prací:
rok 2007
rok 2008
rok 2009

Jan D. Bláha

Kartograf, geoinformatik a student kulturní antropologie, zástupce České republiky v komisi Art and Cartography of International Cartographic Association / www.jackdaniel.cz Vystudoval jsem obor Kartografie a geoinformatika na Přírodovědecké fakultě UK, od roku 2001 se zabývám studiem kartografických děl z hlediska estetiky a dalších humanitních disciplín. Vzhledem k zaměření výzkumu jsem si doplňoval vzdělání také na FF UK, VŠUP a DAMU.