» Makabrózní, mysteriózní, monstrózní. Architektura a prostředí v gotickém hororu

Tomáš Kolich se ve své diplomové práci obhájené v roce 2015 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zabývá vztahem žánru gotického hororu a gotické architektury na příkladech strašidelných hradů. Práce zkoumá, jakým způsobem jsou strašidelné hrady ve filmech zobrazovány a jakým způsobem se v jejich podobě gotická architektura uplatňuje. Existuje vizuální stereotyp, který autoři v hororovém žánru uplatňují?

Každá z tendencí gotického hororu v sobě skýtá určitý vizuální potenciál, jenž se v podobě filmových strašidelných hradů může projevit. Tomáš Kolich dokazuje, že podoby strašidelných hradů v hororových filmech nejsou utvářeny pouze bujarou představivostí produkčních designérů, ale odráží též tendence, které provází gotický horor již přes dvě staletí. Autor mimo jiné konstatuje, že gotický horor volnou práci s gotickým tvaroslovím nejen umožňuje, nýbrž k ní přímo vybízí.

Práce je rozdělena do dvou částí. V první z nich je rozebíráno několik tendencí gotického hororu, které mají vliv na podobu strašidelných hradů. Tyto tendence jsou sledovány nejen ve filmu, ale i v literatuře a divadle a to od počátků gotického hororu v druhé polovině 18. století až do současnosti. V druhé části práce jsou na tomto základě analyzovány podoby strašidelných hradů ve filmech Dracula (John Badham, 1979), Bram Stoker’s Dracula (Francis Ford Coppola, 1992) a Van Helsing (Stephen Sommers, 2004), se kterými autor spojuje pojmy makabrózní, mysteriózní, monstrózní uvedené v titulu diplomové práce. Výchozím bodem zájmu Tomáše Kolicha není literatura, nýbrž užívání filmových (vizuálních) stereotypů, které jej k sepsání práce přimělo.

Byl to právě gotický horor, který nenávratně propojil gotickou architekturu se strašidelnými příběhy a obestřel ji aurou hrůzy. (…) Na jednu stranu jsou strašidelné hrady téměř vždy gotické, na druhou stranu se jen málokdy jedná o skutečnou gotickou architekturu. Gotické prvky strašidelných hradů jsou přetvářeny a proměňovány. Gotika zde slouží jako jakýsi rámec, do něhož bývají vnášeny různé další negotické formy s cílem dosáhnout kýženého vizuálního efektu. Zdá se, že pro podobu strašidelných hradů je gotická architektura nezbytná, ale zároveň není sama o sobě dostatečná.

Tomáš Kolich je úvodním mluvčím doktorandského panelu mezioborové konference Na viděnou II, na které se představí s tematicky odlišným příspěvkem Vizualizace sítí. Model jako důkaz. Konference proběhne 17. 10 od 14 hodin v kině Ponrepo. Všichni jste srdečně zváni!

 > archiv