» Interpretace dějinných okamžiků a prezentace kulturního traumatu v muzeích

Cílem této práce je porovnat dvě případové studie. Jedná se o dvě muzejní instituce a kulturně-historický kontext s jejich existencí spojený. První budovou je Židovské muzeum v Berlíně a druhou Muzeum Varšavského povstání ve Varšavě.

Obě historická muzea, která představují specifický typ vizuální reprezentace pracující s ikonickou silou (Alexander 2012), jsem navíc spojil s konceptem kulturního traumatu holocaustu (v případě Němců a Židů) a kulturního traumatu Varšavského povstání (v případě Poláků). Obě muzea se nějakým způsobem k těmto dějinným kapitolám vztahují a znázorňují a tím i interpretují. Vůbec jejich vznik, činnost a způsob, jakým znázorňování a interpretace probíhá, se odehrává v prostředí podmíněném zejména politicko-historickými událostmi.

Hlavní otázka práce zní: Jakým způsobem je kulturní trauma znázorněné v muzeu? A na ni navazuje tázáním po vztahu muzea a širšího kulturního okruhu, tedy zda muzeum svou interpretací narušuje zažitou představu o zobrazované události, či nikoliv.

Čtěte celou práci Martina Šroňka> archiv